logo osk103
Back

สรุปรายงานการประชุม

669 views
25 พ.ย. 2014

เรียน ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และตัวแทนห้อง 601-616

สรุปรายงานการประชุมวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครศรีวิจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ไม่มี

วาระที่ 2 เหรัญญิกสรุปสถานภาพการเงิน ณ วันที่ 22 พ.ย.57 ยอดเงิน 1,563,905.21 บาท ประธานและเลขาสนับสนุนเพิ่มอีก 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,763,905.21 บาท

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 สรุปผลการจัดแรลลี่

3.1.1 ผลประเมินผลการจัดแรลลี่ จัดได้ดีมาก มีเพื่อนๆและครอบครัวมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

3.1.2 สรุปยอดเงินคงเหลือจากการจัดแรลลี่หลังจากหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 13,042.20 บาท

3.1.3 สรุปยอดเงินที่เพื่อนๆสมทบเพิ่มเติมเป็นเงิน 220,000.96 บาท

3.1.4 ประธาน เหรัญญิก(ใหญ่) และกิตติพงศ์(บัง) บริจาคเพิ่ม 80,059.84 บาท (ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนจัดแรลลี่)รวมยอดเงินกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 313,103 บาท

3.1.5 จะทำการเปิดบัญชี "กองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อน สวนฯ103" โดยเหรัญญิกและกิตติพงศ์ ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 57 หลังจากนั้นจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ และเพื่อนๆสามารถ บริจาคสมทบทุนเพิ่มเติมและแจ้งผลการโอนเงินให้ กิตติพงศ์(บัง) ทราบเพื่อยืนยันความถูกต้องต่อไป

 

3.2 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน (กรรมการรุ่น 5 คน ตัวแทนห้อง 16 ห้อง รวม 21 คน) มติที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการรุ่นเพียง 3 คน ตัวแทนห้อง 601-616 ห้องละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน ผลการคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น 3 คน ประกอบด้วย

1.โพธิพันธ์(ไฝ) เป็นประธาน

2.วีระชัย(บ๊อง) เป็นรองประธาน

3.ชลัดชัย เป็นเลขา

ส่วนกรรมการที่มาจากตัวแทนห้อง 601-616 ให้แจ้งชื่อภายในวันที่ 30 พ.ย.57 (เมื่อได้ชื่อคณะกรรมการกองทุนครบแล้วจะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งและนัดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบ กองทุนเป็นลำดับแรก) 3.3 รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานรุ่น โดยติ้งหนูด (ตัวแทน 605-608) เนื่องจากยังมีประเด็นข้อห่วงใยหลายประการในการจัดงานฯ มติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดงานเลี้ยงรุ่นเป็นวันที่ 7 มี.ค.58 และให้กลับไปพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ รูปแบบงาน แล้วนำเสนอใหม่ในการประชุมครั้งหน้า

3.4 ความคืบหน้าของการจัดทำ website ณัฎฐ์ได้เชิญคณะกรรมการและตัวแทนห้อง 601-616 เข้าไปทดลองใช้และประเมินผล หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจจะทำการเปิดให้ใช้กันทุกคนก่อนปีใหม่

3.5 เลือกประธานรุ่นในวาระต่อไป มติที่ประชุมให้ดำเนินการตามประเพณีเดิมที่เคยทำกันมาโดยให้ตัวแทนห้อง 601-616 ไปทำการคัดเลือกตัวแทนห้องๆละ 2 คน แจ้งชื่อภายในวันที่ 30 พ.ย.57 จากนั้นจะกำหนดเวลาให้แต่ละห้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นประธาน แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกในครั้งหน้า ทั้งนี้ประธานมีสิทธิเสนอชื่อด้วย โดย 1 ห้องมีสิทธิได้ 1 เสียง ถ้าคะแนนเท่ากันประธานเป็นผู้ชี้ขาด (ขอให้ฝ่ายกฎหมาย คันฉัตร(โจ) ไปพิจารณาแก้ไขร่างระเบียบข้อบังคับของชมรมในส่วนนี้แล้วนำเสนอที่ประชุมครั้งหน้า)

3.6 การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ OSK103 ในวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค.57 เวลา 12.00 น. ณ สนามคาสคาต้า คลอง 15 ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 2,200 บาท อาจารย์แป๋ง ฝากตัวแทนห้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกอล์ฟมาร่วมการแข่งขัน

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 เรื่องการเบิกจ่ายเงินรุ่นฯและเงินกองทุนฯ มติที่ประชุม ให้เหรัญญิก เบิกจ่ายเงินทั้งสองส่วนคือเงินรุ่นกับเงินกองทุนตามมติของแต่ละคณะกรรมการฯ

4.2 เรื่องการจัดทำแหวนรุ่น 103 มติที่ประชุม ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ โดยมี อนุรักษ์ (เต๋า) เป็นประธานคณะทำงาน เบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยให้ทำแหวนรุ่นขายให้กับเพื่อนๆ โดยยึดรูปแบบแหวนรุ่นวงเดิม แต่ทำเป็น 2 ขนาด(เท่าเดิมคือ 6 มม.และใหญ่กว่าเดิมคือ 8 มม.) วัสดุที่ใช้มีสองประเภทคือเป็นทองคำและเงิน ชุบทองคำขาว

 

จึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/เลขาหนุ่ม


Comment

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยนะครับ
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557