logo osk103
Back

การประชุมคณะกรรมการรุ่น ครั้งที่ 6/2557

641 views
21 พ.ย. 2014

   เรียน ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และตัวแทนห้อง 601-616 

นัดประชุมในวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครศรีวิจารย์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 เหรัญญิกสรุปสถานภาพการเงิน
 
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 สรุปผลการจัดแรลลี่ (ประธานบัลลังก์ เลขารัชภูมิ) 
3.1.1 ประเมินผลการจัดแรลลี่ (โป้ง รัชภูมิและณัฐ) 3.1.2 สรุปยอดเงินคงเหลือ (บัลลังก์) 
3.1.3 สรุปยอดเงินที่เพื่อนๆสมทบเพิ่มเติม (บัง กิตติพงศ์) 
3.2 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน (กรรมการรุ่น 5 คน ตัวแทนห้อง 16 ห้อง รวม 21 คน) 
3.2.1 คัดเลือกกรรมการ 3 คน เพื่อดูแลบัญชีกองทุน 
3.2.2 เปิดบัญชีกองทุนช่วยเหลือเพื่อน 
3.3 รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานรุ่นในเดือน ม.ค.58 (ห้อง 605-608 หรือประธานจัดงาน หมออ๊าด) 
3.4 ความคืบหน้าของการจัดทำ website (ณัฐ) 
3.5 เลือกประธานรุ่นในวาระต่อไป 
3.6 การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ osk103 (อาจารย์แป๋ง) 
 
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ/แหวนรุ่น
 
ครั้งนี้มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา และใช้สิทธิในการเลือกประธานรุ่นคนต่อไป จึงขอความร่วมมือจากเพื่อนๆตัวแทนห้องให้มากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับ ขอบคุณมากครับ
เลขาหนุ่ม 

Comment

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยนะครับ
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557