logo osk103

About

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (Suankularb Wittayalai School)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
วันสถาปนาโรงเรียน : 8 มีนาคม พุทธศักราช 2425
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : หลวงพ่อสวนกุหลาบ พระพุทธรูปพระราชทานปางมารวิชัย
 

ตราประจำโรงเรียน : 
          เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภวํ โหติ” ด้านล่างมีคำแปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"
          ตราประจำโรงเรียนนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาปรมาภิไธยย่อ "จปร." ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กลับมาบรรจุในตราประจำโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง หลังมีการเปลี่ยนแปลงตราประจำโรงเรียนมาแล้ว 4 แบบ นับแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ.2425 เป็นต้นมา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน : พ่อปู่สวนกุหลาบ


สถานที่ตั้ง : 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
พื้นที่ของโรงเรียน : 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
รหัสสถานศึกษา : 00100101 (เก่า) , 10105505 (ใหม่)
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2216701 ,02-2216701, 02-2224196,02-2224196, 02-2249738,02-2249738, 02-2255605-8,02-2255605-8, 02-2255782-3,02-2255782-3
หมายเลขโทรสาร : 02-2248554,02-2248554
เว็บไซต์ของโรงเรียน : http://www.sk.ac.th
คติพจน์ของโรงเรียน : “สุวิชาโน ภวํ โหติ” (แปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”)
สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า
          สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ
อักษรย่อโรงเรียน : ส.ก.
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกกุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์
เพลงประจำโรงเรียน : เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เอกลักษณ์โรงเรียน : เป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นผู้นำ (Academic Excellence and Leadership) 
อัตลักษณ์โรงเรียน : "สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ" เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปัจจุบันหลังจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทำให้โรงเรียนย้ายมาสังกัดกับสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้อง

          แผนการจัดชั้นเรียน มีดังนี้ 12-12-12-14-14-14 มีนักเรียน 3,626 คน ครูจำนวน 148 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2556)

          เดิมการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ห้องเรียน (80 คน) โดยดำเนินการตามนโยบายการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของกรมสามัญศึกษาแล้วจึงคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ ต่อมาจึงได้ปรับการรับนักเรียนโครงการความเป็นเลิศฯ ให้รับนักเรียนโดยไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ปัจจุบันในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GATE Program) จำนวน 4 ห้องเรียน (144 คน)